Kategorizace klienta: profesionální klient

Pokud jste aktuálně retailový klient a chcete být kategorizováni jako profesionální klient, na této stránce můžete požádat o změnu kategorizace.

Status profesionálního klienta: co to pro vás znamená

Jakýkoliv retailový klient společnosti může požádat o změnu kategorizace na profesionálního klienta.

Kritéria pro změnu kategorizace klienta

Chcete-li požádat o změnu kategorizace na profesionálního klienta, musíte mít zkušenosti, odborné vědomosti a znalosti nezbytné pro provádění vašich vlastních investičních rozhodnutí. Také musíte splňovat alespoň dvě ze tří kritérií stanovených Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a poskytnout nám příslušné podpůrné informace.

Obchodní zkušenosti

V průběhu posledních čtyř čtvrtletí jste (u InstaForexu a / nebo u jiných poskytovatelů) provedli transakce významné velikosti s relevantními produkty v průměrné frekvenci 10 transakcí za čtvrtletí. Relevantní produkty zahrnují následující: CFD, futures, opce, warranty, binární opce. Významnou velikostí se rozumí nominální hodnota obchodu v minimální výši například 100 000 EUR na měnové páry, 50 000 EUR na indexy, 10 000 EUR na CFD na jednotlivé akcie. Průměrné frekvence obchodních transakcí může být dosaženo u jednoho nebo více poskytovatelů. Požádáme vás o zaslání naskenovaných kopií prohlášení o jakékoli obchodní činnosti u jiných poskytovatelů.

Portfolio

Velikost vašeho investičního portfolia (drženého u nás a / nebo u jiných poskytovatelů), tvořeného peněžními prostředky a finančními nástroji, přesahuje částku 500 000 EUR. Nepřijatelnými příklady investičního portfolia se rozumí: podnikový důchod, neobchodovatelná aktiva, nemovitosti, luxusní automobily, šperky atd.

Obchodní znalosti

Pracujete nebo jste pracovali ve finančním sektoru po dobu minimálně jednoho roku na profesionální pozici, která vyžaduje znalost investičních produktů. Požádáme vás o poskytnutí podrobností ohledně vašeho zaměstnání a o tom, jakým způsobem vás umožnilo nabýt relevantních znalostí a zkušeností. Také vás v případě potřeby můžeme požádat o poskytnutí dokumentů, jež to dokazují.

Je odpovědností klienta, je-li kategorizován jako profesionální klient, požádat o vyšší úroveň regulační ochrany, pokud není schopen řádně posoudit nebo řídit související rizika. Jako profesionální klient můžete požádat, aby se nižší pákový efekt vztahoval na jednu nebo více konkrétních služeb nebo transakcí, nebo na jeden nebo více typů produktů nebo transakcí.

Jako profesionální klient ztratíte část regulační ochrany, která se vztahuje na retailové klienty.

Přečtěte si prosím pozorně následující informace a ujistěte se, že rozumíte rizikům pojících se se změnou kategorizace klienta.

Kategorizace: profesionální klient

Omezení pákového efektu

Omezení pákového efektu, která se vztahují na některé z našich produktů obchodovaných retailovými klienty, se nevztahují na profesionální klienty: například limit pákového efektu pro retailové klienty na hlavní měnové páry je 1:30, ale pro profesionální klienty může vystoupat až na 1:500. Měli byste však mít na paměti, že čím vyšší pákový efekt využíváte, tím vyšší riziko podstupujete.

Ochrana před záporným zůstatkem

Společnost nemá povinnost poskytovat profesionálním klientům ochranu před záporným zůstatkem. Pokud tedy váš účet klesne do záporného zůstatku, budete muset provést další vklady. To pro vás bude znamenat ztrátu převyšující vaše vklady.

Omezený přístup k vysoce rizikovým produktům

Jakmile prokážete, že máte příslušné zkušenosti a znalosti nezbytné pro pochopení rizik spojených s obchodováním komplexních finančních produktů, nebudeme omezovat váš přístup k žádným produktům, včetně těch vysoce rizikových.

Varování před riziky

Jakmile prokážete, že máte dostatečné zkušenosti a znalosti pro porozumění rizik spojených s obchodováním CFD produktů, nebudeme povinni vás jakkoli varovat před riziky.

Kompenzační fond

Jednotliví retailoví klienti mají nárok na kompenzaci od Fondu pro odškodnění investorů ve výši až 20 000 EUR na pokrytí investic u naší společnosti. Jako profesionální klient nemáte na tuto ochranu nárok.

Změna kategorizace

Máte právo kdykoli požádat o změnu kategorizace – například na retailového klienta, pokud si chcete zajistit vyšší úroveň regulační ochrany.

Nejlepší možné provedení

Je naší obecnou povinností jednat čestně, férově, profesionálně a v nejlepším zájmu klienta, nezávisle na jejich statusu. Při realizaci příkazů našich klientů, zadávání příkazů nebo předávání příkazů k jejich provedení třetí straně, jsme povinni učinit všechny přiměřené kroky, abychom neustále dosahovali těch nejlepších výsledků pro klienty.

Pákový efekt pro profesionálního klienta

Typ aktiva Vklad 0–10 tis. USD Vklad 10–30 tis. USD Vklad 30–100 tis. USD Vklad +1 000 tis. USD
Měnové páry (hlavní) 500 300 200 100
Měnové páry (vedlejší) 500 300 200 100
Indexy (hlavní) 20 20 20 20
Indexy (vedlejší) 10 10 10 10
Zlato 20 20 20 20
Komodity 10 10 10 10
Akcie 5 5 5 5

Žádost o změnu kategorizace můžete odeslat v Klientském portálu:

Top Top