Verifikace Účtu | ForexMart
  • Registrácia

Overenie účtu

Account Verification

Overte svoj účet v spoločnosti ForexMart Udělejte verifikace pro získáni plného přístupu ke všem našim službám. Upozorňujeme, že tento postup může procházet pouze na našich webových stránkách. Pokud neověříte svůj účet, co potvrzuje osobní údaje, poskytování některých služeb může být odmítnuto.
Dokumenty môžete nahrať v klientskej zóne v menu Pre obchodníkov → Profil → Nahrať dokumenty alebo ich poslať e-mailom na adresu: verification@forexmart.eu

Overenie účtu je jednoduché a zvládnete to bez problémov. Stačí, keď nám pošlete naskenovanú farebnú kópiu dokladu totožnosti a doklad o trvalom pobyte.

Keď odošlete požadované dokumenty, náš tím ich preverí. Do 24 hodín od odoslania dokumentov dostanete e-mail, v ktorom potvrdíme, že váš účet bol úspešne overený, alebo vás požiadame o ďalšie dokumenty týkajúce sa procesu overenia.

Keď nám budete odosielať oskenované dokumenty, majte, prosím, na pamäti, že:

1. Kópie musia byť ostré, farebné a musí na nich byť vidieť celý dokument.
2. Naskenujte obe strany dokumentu.
3. Nie sú povolené žiadne výmazy, dopĺňanie ani iné neoprávnené manipulácie.
4. Nahrajte naskenovanú kópiu vo vysokej kvalite.
5. Celé meno aj celá adresa v žiadosti o účet a na dokumentoch sa musia zhodovať.
6. Dokument predložený ako doklad o trvalom pobyte nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
7. Ak o otvorenie účtu žiada právnická osoba, vyžadujeme tiež notársky overenú kópiu nasledujúcich dokumentov:
  • Výpis z obchodného registra obsahujúci dátum založenia a potvrdenie o existencii právnickej osoby,
  • sídlo a
  • mená štatutárov právnickej osoby;
  • mená registrovaných akcionárov v prípade súkromných spoločností a verejných spoločností, ktoré nespadajú pod regulovaný trh krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo tretej krajiny s rovnakými požiadavkami na zverejňovanie a transparentnosť;
  • stanovy, zakladajúca listina spoločnosti, spoločenská zmluva alebo obdobný dokument;
  • uznesenie členov predstavenstva o otvorení účtu a udelení oprávnenia tým, ktorí budú vykonávať operácie na účte;
  • v prípade, že registrovaní akcionári sú poverení vlastníkmi účtu, kópia splnomocnenia vlastníka splnomocnenému akcionárovi alebo ich vzájomnej dohody, na základe ktorého/ktorej sa registrácia podielov na meno splnomocneného akcionára vykonala v mene vlastníka a
  • dokumenty a údaje na overenie totožnosti osôb, ktoré sú právnickou osobou oprávnené vykonávať operácie na účte, ako aj registrovaných akcionárov a skutočných vlastníkov právnickej osoby.
8. Akceptujeme obrazové súbory vo formáte .jpeg, .gif, .pdf a .png. Nemali by presiahnuť 5 MB.
Top Top