Zaradenie do kategórie profesionálny klient

Ak ste zaradený/á do kategórie retailových klientov a chcete patriť do kategórie profesionálnych klientov,
môžete o zmenu kategórie požiadať na tejto stránke.

Aké zmeny sa vás dotknú, ak budete zaradený/á do kategórie profesionálnych klientov

Všetci retailoví klienti spoločnosti môžu požiadať o zaradenie do kategórie profesionálnych klientov.

Kritériá zmeny klientskej kategórie

Ak chcete požiadať o zaradenie do kategórie profesionálnych klientov, musíte mať skúsenosti, odborné zručnosti a znalosti potrebné na prijímanie vlastných investičných rozhodnutí. Musíte tiež spĺňať najmenej dve z nasledujúcich troch kritérií stanovených Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) a poskytnúť nám dôkazy o týchto skutočnostiach.

Skúsenosti s obchodovaním

V posledných štyroch štvrťrokoch ste uzatvárali transakcie vo významnom objeme a s relevantnými produktmi priemerne minimálne 10 krát za štvrťrok (u nás a/alebo u iných poskytovateľov). Medzi relevantné produkty patria: CFD, futures, opcie, warranty, binárne opcie. Významným objemom sa rozumie minimálna nominálna hodnota napríklad 100 000 EUR na devízovom trhu, 50 000 EUR na indexoch, 10 000 EUR na CFD na jednotlivé akcie. Priemerná frekvencia obchodovania sa počíta u jedného alebo viacerých poskytovateľov. Požiadame vás o poskytnutie naskenovaných kópií výpisov z obchodnej činnosti u iných poskytovateľov.

Portfólio

Veľkosť vášho investičného portfólia (vedeného u nás a/alebo iných poskytovateľov) vrátane hotovostných vkladov a finančných nástrojov presahuje 500 000 EUR. Do investičného portfólia sa nezarátava: dôchodok od súkromnej spoločnosti, neobchodovateľné aktíva, majetok, luxusné automobily, šperky atď.

Obchodné znalosti

Pracujete alebo ste minimálne jeden rok pracovali vo finančnom sektore na profesionálnej pozícii, ktorá si vyžaduje znalosť investičných produktov. Požiadame vás, aby ste nám podrobnejšie opísali svoju pozíciu a to, ako ste na tejto pozícii nadobudli relevantné skúsenosti a znalosti. Môžeme vás tiež požiadať, aby ste v prípade potreby poskytli dôkazy.

Klient, ktorý je zaradený do kategórie profesionálnych klientov, musí sám požiadať o vyššiu úroveň ochrany, ak zistí, že nie je schopný správne posúdiť alebo riadiť riziká súvisiace s obchodovaním. Ako profesionálny klient môžete požadovať, aby sa nižšia páka vzťahovala na jednu alebo viacero konkrétnych služieb alebo transakcií alebo na jeden alebo viac druhov produktov alebo transakcií.

Ako profesionálny klient prídete o časť ochrany, ktorou zákon chráni retailových klientov.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie, aby ste porozumeli rizikám spojeným so zmenou klientskej kategórie.

Kategória profesionálnych klientov

Obmedzenia páky

Limit na pákový efekt, ktorý sa vzťahuje na niektoré naše produkty pre retailových klientov, neplatí pre profesionálnych klientov. Napríklad limit pákového efektu na hlavné menové páry je 1 : 30 pre retailových klientov, pričom profesionálni klienti môžu využívať páku až 1 : 500. Nezabúdajte však na to, že čím vyššia je páka, tým vyššia je úroveň rizika, ktoré podstupujete.

Ochrana pred negatívnym zostatkom

Spoločnosť nie je povinná poskytovať profesionálnym klientom ochranu pred negatívnym zostatkom. Preto v prípade, že zostatok na vašom účte klesne do mínusu, budete musieť rozdiel doplatiť. To znamená, že vaše straty môžu presiahnuť vaše vklady.

Obmedzený prístup k mimoriadne rizikovým produktom

Keďže preukážete, že máte potrebné skúsenosti a znalosti a uvedomujete si riziká, ktoré so sebou prináša obchodovanie s komplexnými finančnými produktmi, nebudeme vám brániť v prístupe k žiadnym produktom vrátane tých, ktoré sa spájajú s vysokým rizikom.

Upozornenia na riziko

Keďže preukážete, že máte skúsenosti a znalosti potrebné na uvedomenie si rizík, ktoré sa spájajú s obchodovaním s CFD produktmi, zákon od nás nevyžaduje, aby sme vás upozorňovali na ďalšie riziká.

Kompenzačný fond pre investorov

Jednotliví retailoví klienti majú nárok na ochranu z Kompenzačného fondu pre investorov až do výšky 20 000 EUR za prostriedky, ktoré investovali u nás. Ako profesionálny klient nemáte nárok na túto ochranu.

Zmena kategórie

Máte právo kedykoľvek požiadať o zaradenie do inej kategórie – napríklad do kategórie retailových klientov, ak chcete požívať vyššiu úroveň ochrany klienta.

Najlepšie vykonávanie

Sme povinní v každej situácii konať čestne, spravodlivo, profesionálne a v najlepšom záujme klienta bez ohľadu na to, do akej kategórie patrí. Je našou zákonnou povinnosťou podnikať všetko, čo je v našej moci, aby sme pre svojich klientov neustále zabezpečovali najlepšie možné vykonávane pokynov, keď vykonávame pokyny klientov, alebo keď zadávame pokyny u tretích strán alebo ak ich zasielame tretím stranám na vykonanie.

Páka pre profesionálnych klientov

Trieda aktív Vklad 0 – 10 000 USD Vklad 10 000 – 30 000 USD Vklad 30 000 – 100 000 USD Vklad viac ako 100 000 USD
Forex (hlavné páry) 500 300 200 100
Forex (krosy) 500 300 200 100
Indexy (hlavné meny) 20 20 20 20
Indexy (ostatné meny) 10 10 10 10
Zlato 20 20 20 20
Komodita 10 10 10 10
Akcie 5 5 5 5

Požiadať o zmenu kategórie môžete vo svojom klientskom kabinete.


Top Top